Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i objęcie opieką 16 niepełnosprawnych osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w wymiarze łącznym do 198 dni w ramach programu  MRiPS „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

  Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty

  O F E R T A na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej


 • Opieka Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  .

  .

  .

  Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

  2. Klauzula RODO Opieka wytchieniowa dla PCPR – edycja 2024

  3. Klauzula RODO Opieka wytchnieniowa dla MRIPS – edycja 2024.

  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną RODO dla PCPR  oraz załącznikiem  nr 12 RODO dla MRiPS do programu MRiPS  ,,Opieka Wytchnieniowa”. 


 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2024 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w I i III kwartale 2024 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie