Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Deklaracja dostępności

Opublikowano: 30 wrzesień 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-28.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Michalak
adres poczty elektronicznej: e.michalak.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
numer telefonu: 32 624-11-30

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie mieści się  przy ul. Topolowej 16, 32-500 Chrzanów (budynek Szpitala Powiatowego w Chrzanowie)

Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (windy wewnątrz oraz podjazd do budynku na zewnątrz). Na parkingu wydzielone są (odpowiednio oznakowane)  miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.