Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna. W takim przypadku lekarz na wniosku osoby niepełnosprawnej musi wyraźnie zalecić uczestnictwo pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

(aktualna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest dostępna na witrynie www.zus.plwww.gus.pl ).

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 15.03.2015 r. w sprawie: zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 15.03.2015 r. w sprawie: zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 31/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia  01.06.2016 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 45/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia  01.09.2016 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 51/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia  26.09.2016 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2016 roku.