Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających  z niepełnosprawności, jeżeli:
  1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,  nie przekracza kwoty:
   1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku,
  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł  na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla:

 • miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej,
 • siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą  fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
 2. rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1190

Zarządzenie Nr 07/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie : wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie : wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w 2016 roku