Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej:
  1. typu rodzinnego,
  2. typu socjalizacyjnego,
  3. typu interwencyjnego,
  4. typu specjalistyczno-terapeutycznego,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonują następujące placówki:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie  jest jednostką organizacyjną Powiatu Chrzanowskiego. W ramach swojej działalności POWDiR zapewnia obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  Nr 1 i Nr 2.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie.
Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia

Dyrektor POWDiR: Pani Katarzyna Smolińska

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

 1. Marii Skłodowskiej – Curie 10/2

32 – 500 Chrzanów

tel. 32/646 71 88   FAX -32/646 71 88

powdir.chrzanow@wp.pl

strona internetowa: http://powdir.pl/

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Chrzanowie

 1. M. Skłodowskiej – Curie 10/1

32-500 Chrzanów

tel.: 662-336-308

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Chrzanowie

 1. M. Skłodowskiej – Curie 10/2

32-500 Chrzanów

tel.: 787-995-477

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 12, na Zlecenie Powiatu Chrzanowskiego.

Dom Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu

 1. Oświęcimska 80

32-590 Libiąż

Dyrektor Domu Dziecka: s. mgr Teresa Żerdka

Dom Dziecka im. Bł. Edmunda jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego przeznaczoną dla 8 dzieci.

Placówka zlokalizowana jest w dobrym pod względem komunikacyjnym miejscu, przy drodze Chrzanów – Oświęcim. Blisko znajduje się przystanek autobusowy, w sąsiedztwie  znajduje się Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Kościół  Rzymsko-Katolicki. 

Podstawowym celem realizacji zadania jest zapewnienie pełnej i całkowitej opieki całodobowej dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców naturalnych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego zapewniają w szczególności:

 • wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • wyposażenie w :
 • odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku
  i indywidualnych potrzeb,
 • zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
 • środki higieny osobistej,
 • kieszonkowe,
 • podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
 • koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą,
 • zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.