Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub
 • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie to przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia wniosku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające dochody Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą za rok podatkowy poprzedzający,  rok, w którym składamy jest wniosek,
 • wykaz planowanych przedsięwzięć (inwestycji) w celu likwidacji barier architektonicznych wraz z wyceną szacunkową,
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowana w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • dokument potwierdzający zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidację barier architektonicznych,
 • dokument potwierdzający inne źródła finansowania zadania.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy.


Procedura uzyskania dofinansowania jest następująca:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR,
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 • analiza merytoryczna PCPR dostarczonej dokumentacji,
 • informacja o wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja przedsięwzięcia, 
 • zgłoszenie zakończenia prac,
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 • wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 • wypłata należnego dofinansowania
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, projektów, kosztorysów, itp. pokrywa wnioskodawca,

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr. 127 poz. 721) art. 2 pkt 4, art. 35a;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych


Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwi jej wydajniejsze funkcjonowanie.
Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup schodołaz, zakup nasadki toaletowej, wózka toaletowego, szyn najazdowych.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu, zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.


Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych, (jeżeli dotyczy).
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek.
 • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),
 • Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy (jeżeli dotyczy).
 • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki w wieku 16- 24 lat (uczących się) (jeżeli dotyczy)
 • Inne dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarządzenie Nr 16 /2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie : wysokości i warunków dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji  barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych  w 2016 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 /2016 Dyrektora PCPR w Chrzanowie z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16 /2016 Dyrektora PCPR w Chrzanowie z dnia 15 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie : wysokości i warunków dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji  barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych  w 2016 roku.