Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Rodzinna piecza zastępcza

„Dzieci potrzebują szczególnej ochrony i pomocy
ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego,
atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,
troski o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.”

Rodzina zastępcza jest jedną z form pieczy zastępczej, która najbardziej przypomina środowisko rodzinne i jest w stanie zabezpieczyć potrzeby dzieci i zrekompensować im to, czego zabrakło w ich rodzinach biologicznych.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiedniego do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
 • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jakie formy wsparcia przysługują rodzinom zastępczym?

 • Na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania:
  • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1.000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w pozostałych formach rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.
 • Fakultatywnie można przyznać:
  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
 • Rodziny mogą m.in.: liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
 • Zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje m.in. prawo do 30 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku a także wynagrodzenie za pracę:
  • Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka – brutto 2000 zł miesięcznie.
  • Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – brutto 2600 zł miesięcznie