Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Opieka Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

.

.

.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

2. Klauzula RODO Opieka wytchieniowa dla PCPR – edycja 2024

3. Klauzula RODO Opieka wytchnieniowa dla MRIPS – edycja 2024.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną RODO dla PCPR  oraz załącznikiem  nr 12 RODO dla MRiPS do programu MRiPS  ,,Opieka Wytchnieniowa”.