Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Opublikowano: 20 grudzień 2023

 

 

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku  dofinansowany z funduszu pracy

Dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie otrzymało środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 124. 140,00 zł dla:

1)        6 rodzin zastępczych zawodowych,

2)        1 prowadzącego rodzinny dom dziecka,

3)        2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta
w ramach programu polegającego na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok dla prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Celem przyznania środków jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych
z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Dofinansowanie

126 140,00 zł

Całkowita wartość zadania

40 000 000,00 zł

Data podpisania umowy

22.11.2023 r.


 

Opublikowano: 02 luty 2023

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiat Chrzanowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu edycja 2023 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Powiat Chrzanowski otrzymał środki finansowe w kwocie 89 764,29,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

 

W Powiecie Chrzanowskim Program realizowany jest w formie pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

Wsparcie w ramach Programu przysługuje nieodpłatnie.

Link do naboru uczestników Programu: http://www.pcprchrzanow.pl/index.php/2-uncategorised/265-ogloszenie-2023-01-31


 

Opublikowano: 28 luty 2022

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Powiat Chrzanowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 60 mln zł. Powiat Chrzanowski otrzymał środki finansowe w kwocie 96 390,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W Powiecie Chrzanowskim Program realizowany jest w formie pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

Wsparcie w ramach Programu przysługuje nieodpłatnie.

Link do naboru uczestników Programu: http://www.pcprchrzanow.pl/index.php/2-uncategorised/227-ogloszenie-2022-01-18