Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja o projekcie „Z pomocą rodzinie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

OKRES REALIZACJI: 01.05.2021 – 30.06.2023

REALIZATOR PROJEKTU: Powiat Chrzanowski /Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Chrzanowie.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Informacja o projekcie

FEU_PL_MP_EU