Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Świadczenie „Dobry start” również w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole.
Świadczenie „dobry start” wynosi 300,00 zł i przysługuje raz w roku, to forma wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek o świadczenie „dobry start” należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wniosek na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej składany jest drogą tradycyjną (forma papierowa) od 1 sierpnia. Wniosek o świadczenie „dobry start” należy złożyć do 30 listopada.