Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Środowiskowe domy samopomocy

W powiecie chrzanowskim funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

 1. typ A — dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 2. typ B — dla osób upośledzonych umysłowo;
 3. typ C — dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

Obydwa domy w powiecie chrzanowskim należą do typu AB i są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie

32-500 Chrzanów,

ul. Kolonia Stella 11

tel. (32) 623 89 51

To środowiskowy dom samopomocy o zasięgu ponad lokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach.

32-551 Babice

ul.  Dr Gołąba 2

tel. (32) 622 93 52

To środowiskowy dom samopomocy o zasięgu ponad lokalnym dla20 osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony przez Fundację VIRIBUS UNITIS w Babicach.

 

Co środowiskowy dom samopomocy oferuje Uczestnikom?

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto  dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.

 

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym do środowiskowego domu samopomocy?

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.