Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie   przekracza odpowiednio kwot:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania nie wymaga formy umowy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
  • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w lit. a lub b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
1)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
2)     rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1190

Zarządzenie Nr 06/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie : wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie : wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych w 2016 roku