Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne.

Warunki:

  • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  • udokumentowanie i zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
  • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem PFRON.

Wysokość dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Tryb postępowania:

  • złożenie kompletnego wniosku do PCPR, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

  • zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  • realizacja zadania,
  • rozliczenie zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie z dnia  6.04.2016 r. w sprawie :  zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.