Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Zadania realizowane przez PCPR

 

Do zadań własnych PCPR z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczenależy:

 1. Opracowanie i realizację 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
 2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia.
 4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.
 5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgiminnym.
 6. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
 8. Finansowanie:
  1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach  zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub  rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
  2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne  domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne,
  3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego  domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu  rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz  dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 10. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowych realizowanych przez PCPR należy:

 1. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do zadań własnych PCPR z zakresu pomocy społecznej należy:

 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 3. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
 4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 5. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
 7. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 8. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 9. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, pomocy społecznej z terenu powiatu.
 10. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 11. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.
 12. Również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 13. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.
 14. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy:

 1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia9).
 2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

 

Do zadań Centrum w zakresie wykonywania innych zadań realizowanych przez powiat należy:

 1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia9).
 2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

 

Do zadań Centrum w zakresie wykonywania innych zadań realizowanych przez powiat należy:

 1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej
  2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
 2. Podejmowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.
 4. Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa.
 5. Dofinansowanie:
  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 7. Tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia w tym ośrodków specjalistycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
 8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 9. Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 10. Centrum sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych placówek pomocy społecznej.