Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

ul. Wiosny Ludów 4

32-552 Płaza

telefon: (032) 6131242

strona internetowa: https://www.dpsplaza.pl/

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie:
Pani Kazimiera Żmudzińska

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie przeznaczony dla 101 osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn).

Zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r., osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w Domu po 12 marca 2004 r. wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który następnie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji kierującej do DPS dokumentację.

Decyzję o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

 Pełnomocnik do spraw Powiatowego Domu Pomocy Społecznej

Z dniem 21 czerwca 2022 roku Zarządzeniem Nr 73/2022 Starosty Chrzanowskiego powołany został pełnomocnik do spraw Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Na Pełnomocnika powołana została Pani Jolanta Szynowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
Nr telefonu do Pełnomocnika 32 624-11-30, email: j.szynowska@pcprchrzanow.pl