Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • Centrum informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych CIDON

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, iż przy  Oddziale Małopolskim PFRON funkcjonuje  Centrum informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych CIDON. Centra finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  CIDON świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia a także   usługi eksperckie, które mają na celu optymalne zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w szeroko pojmowane technologie asystujące.

  W ramach działalności CIDON można uzyskać informację m.in.  na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego , zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  W ramach działalności CIDON jest możliwość również  skorzystania ze wsparcia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

  Więcej informacji na temat działalności CIDON przy oddziale Małopolskim  można uzyskać na stronie  https://cidon.pfron.org.pl/ lub telefonicznie nr 12 312 14 33

  Kontakt mailowy możliwy pod adresem: cidon@pfron.org.pl


 • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

   

  Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

  OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert

  na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

  na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

  Fundacja Rozwoju Usług Społecznych, ul. Borowcowa 12, 32-500 Chrzanów.

  Ogłoszenie wyniku konkursu ofert 2023 .pdf


 • Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

  Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie”

  Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

  DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE

  ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

  Ogłoszenie_konkurs_Chrzanów_23_2.docx

  Zarzadzenie_konkurs_Chrzanów_23_2.docx

  Zał_Oferta – wzór.docx

  Zal_Sprawozdanie_-_wzor.docx

  Zał_Umowa – wzór.docx

  Ogłoszenie_komisja_Chrzanów_23_2.docx