Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

 • Informacja

  Wypożyczalnia technologii wspomagających – informacje


 • PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2024

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  informuje, że kontynuuje w 2024 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

  „Aktywny samorząd” w 2024 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

  Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) osoby niepełnosprawne mogą złożyć również w formie elektronicznej wniosek w ramach programu Aktywny samorząd na Moduł I i Moduł II.

  Czytaj więcej…

  Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

  –  dostęp do Internetu,

  – konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

  – Profil zaufany.

  Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdą się na portalu SOW, a także:

  • na Portalu profilu Zaufanego,
  • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

  Program w 2024 r. obejmuje następujące formy wsparcia:

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

  Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

  Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

  Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

  Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i  trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

  Zadanie 5 –pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanegosprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,

  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

  Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

  Zadanie 5 – pomoc w zakupie  skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  Przyjmowanie wniosków, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku

  1. Module I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  można składać w terminach:
  2. I etap od 01.03.2024 r. do 30.06.2024 r
  3. II etap od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

  2. Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym następuje w dwóch terminach: 

  1. I etap od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024
  2. II etap od 01.04.2024 r. do 10.10.2024 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025
    Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2024 r.
  TerminOpis
  01.03.2024Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
  środków finansowych PFRON na realizację programu
  01.03.2024Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
  31.03.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024
  29.04.2024Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  31.05.2024Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
  31 marca 2024 r.)
  31.08.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module I
  10.10.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025
  04.12.2024Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
  31.12.2024Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
    

  Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej:  na stronie www.pcprchrzanow.pl lub www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 032/ 624 11 30 wew. 27   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul Topolowa 16 Chrzanów.


 • Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów

  Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zamiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

  · Program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;

  · Rozszerzona została grupa beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze;

  · O dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

  Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 marca 2024 roku: Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.