2019-03-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, iż wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 r. można składać w następujących terminach:

Moduł I:

I etap od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.;

II etap od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek A1 i A4 - pomoc z zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Wniosek A2 i A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Wniosek B1, B3 i B4 - pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Wniosek B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Wniosek B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Wniosek C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wniosek C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wniosek C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wniosek C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Wniosek D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II:

I etap od 01.03.2019 r. do 30.03.2019 r.

II etap od 01.04.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 


 

2018-07-02

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania ( wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu,  można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl

 


 

2016-05-24

UWAGA!!! Nowe wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C/Zadanie 3 (tj. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne) i Obszaru C/Zadanie 4 (tj. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne).

Uprzejmie informujemy, iż zostały wprowadzone nowe wzory formularzy związanych z opiniowaniem wniosków przez eksperta PFRON.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Obszaru C/zadanie 3 oraz Obszaru C/Zadanie 4 zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni.

W związku z powyższym prosimy, aby wykonawcy/wystawcy korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe, wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Formularze dot. oferty i kosztorysu dostępne są pod adresem: 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

 


 

 

 W 2014 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów programu w życiu społecznym, zawodowymi dostępie do edukacji.Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd", które będą realizowane w 2014 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu: wniosek dorośli - (PDF 416KB), wniosek dzieci - (PDF 399KB), zaświadczenie lekarskie - (PDF 109KB)
   2. Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: wniosek - (PDF 412KB), zaświadczenie lekarskie - (PDF 109KB)

 Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: wniosek dorośli - (PDF 387KB), wniosek dzieci - (PDF 384 KB), zaświadczenie lekarskie wzrok - (PDF 158KB),   zaświadczenie lekarskie ruch - (PDF 198KB)
   2. Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania: wniosek dorośli - (PDF 387KB), wniosek dzieci - (PDF 384KB)

 Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

   1. Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: wniosek dorośli - (PDF 384KB), wniosek dzieci - (PDF 385KB), zaświadczenie lekarskie - (PDF 198KB)
   2. Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: wniosek dorośli - (PDF 380KB), wniosek dzieci - (PDF 365KB),
   3. Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne: wniosek dorośli - (PDF 387KB), zaświadczenie lekarskie - (PDF 198KB)
   4. Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny: wniosek dorośli - (PDF 388KB), zaświadczenie lekarskie - (PDF 198KB)

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Wniosek "Zapewnienie opieki dla osoby zależnej" - PDF 388 KB.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia - PDF 470 KB

 

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROGRAMIE W MODULE I:

Obszar A Zadanie nr 1:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar A - Zadanie nr 2:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej,
 3. dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar B:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C - Zadanie nr 1

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Obszar C - Zadanie nr 2:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C -Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4:

 1. stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU I:

 1. Obszar A, Obszar B, Obszar C-Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 2. Obszar C-Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROGRAMIE W MODULE II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:

 1. w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 2. w module II - przerwa w nauce.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

W ramach MODUŁU I wnioski można składać:

 • od 03.03.2014 r. do 30 .06.2014 r
 • od 01.07.2014 r. do 30.09. 2014 r

 

Szczegółowe informacje można śledzić na stronie www.pfron.org.pl.