Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie wsparcia społecznego w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i objęcie opieką 16 niepełnosprawnych osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w wymiarze łącznym do 198 dni w ramach programu  MRiPS „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty

O F E R T A na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej