Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

 

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  08.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  08.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

realizacja zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 65000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

Kryteria oceny oferty:

  1. Możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Na przestrzeni okresu działalności tj. od 2017 roku oferent wykazał bardzo bogate doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W latach 2018-2020 oferent wykazał 25 różnych projektów unijnych w ramach których zaangażowany był w realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej. Oferent podał szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań w tym okres realizacji oraz wartość dotacji. Oferent podał szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań realizowanych z ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w tym okres realizacji oraz wartość dotacji. Oferent wskazał szerokie  zasoby kadrowe na stałe współpracujące z Oferentem, które będą zaangażowane w realizację zadania. Zakres oferty zgodny jest z zakresem określonym w ogłoszeniu konkursu na realizację zadania publicznego.

   

Fundacja Stałego Rozwoju.

Oferent wykazał bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Oferent podał szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań realizowanych z ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w tym okres realizacji oraz wartość dotacji. Oferent wskazał  zasoby kadrowe na stałe współpracujące z Oferentem, które będą zaangażowane w realizację zadania. W ramach oferty Oferent wskazał iż odbiorcami zadania publicznego będą osoby spełniające następujące kryterium: Mieszkańcy Gminy Chrzanów. Zapis ten uniemożliwia realizację zadania publicznego w zakresie określonym w ramach otwartego konkursu ofert. Odbiorcami zadania publicznego są uczestnicy projektu „Z pomocą rodzinie” realizowanego przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Są to osoby mieszkające na terenie całego powiatu Chrzanowskiego, zarówno mieszkańcy gminy Chrzanów jak i pozostały miejscowości z terenu powiatu. Wprowadzone przez oferenta kryterium uniemożliwia korzystanie z realizowanego zadania wszystkich uczestników projektu co powoduje iż zakres oferty nie jest zgodny z zakresem określonym w ogłoszeniu konkursu na realizację zadania publicznego i uniemożliwia realizację zadania w całości.

  1. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji  danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone z ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Ponad 92,25% wartości dotacji zostanie przeznaczone na finansowanie kosztów związanych
z działaniami na rzecz uczestników projektu, około 7,75% wartości dotacji zostanie przeznaczone na finansowanie kosztów związanych z kosztami administracyjnymi.

 

Fundacja Stałego Rozwoju.

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone z ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Ponad 90,42% wartości dotacji zostanie przeznaczone na finansowanie kosztów związanych
z działaniami na rzecz uczestników projektu, około 9,58% wartości dotacji zostanie przeznaczone na finansowanie kosztów związanych z kosztami administracyjnymi.

 

  1. Proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3,  będą realizować zadanie publiczne.

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Zakres planowanych do realizacji działań zgodny jest z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o konkursie. Oferent wskazał kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań.

Fundacja Stałego Rozwoju.

Ograniczenie poprzez zastosowanie przez Oferenta kryterium dostępu do zadania publicznego uniemożliwia wykonanie zadania dla wszystkich planowanych odbiorców. Oferent wskazał kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań.

 

  1. Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową  i/lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Oferent wskazał planowane wykorzystanie wkładu rzeczowego w formie zaplecza technicznego którym dysponuje spółdzielnia oraz planowane zaangażowanie wolontariuszy. Jednak nie wskazał konkretnych informacji dotyczących ich kwalifikacji i doświadczenia oraz zadań realizowanych przez wolontariuszy.

Fundacja Stałego Rozwoju.

Oferent wskazał w ramach kalkulacji przewidywanych kosztów planowane wykorzystanie wkładu własnego osobowego w formie zaangażowania wolontariuszy w ramach zdań realizowanych przez asystenta koordynatora. Pomimo opisu kadry zarządzającej Oferent nie wskazał kwalifikacji, doświadczenia oraz zakresu zadań do wykonania przez asystenta zatem nie ma możliwości oceny zasadności tego wydatku.

 

Spółdzielnię Socjalną „ESSOR” – oferent wykazał bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Wartość wykazanych zadań publicznych znacznie przekracza wartość zlecenia które planuje udzielić Zleceniodawca. Zakres zleconych zadań tożsamy jest z zakresem planowanych działań do realizacji w ramach planowanego zlecenia.

 

  1. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Oferent wykazał bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Wartość wykazanych zadań publicznych znacznie przekracza wartość zlecenia które planuje udzielić Zleceniodawca. Zakres zleconych zadań tożsamy jest z zakresem planowanych działań do realizacji w ramach planowanego zlecenia.

Fundacja Stałego Rozwoju.

Oferent wykazał bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych. Wartość wykazanych zadań publicznych znacznie przekracza wartość zlecenia które planuje udzielić Zleceniodawca. Zakres zleconych zadań tożsamy jest z zakresem planowanych działań do realizacji w ramach planowanego zlecenia.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Jolanta Szynowska

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. Zm.):

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 

Protokół z dnia 08.2021r.