Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

KONKURS ZARZĄDZENIE NR 33/2020 z dnia 09.07.2020r. (pdf)

Ogłoszenie konkurs ofert. (pdf)

Załącznik oferta – wzór. (docx)

Załącznik sprawozdanie – wzór. (docx)

Załącznik umowa – wzór. (docx)

Ogłoszenie komisja Chrzanów. (pdf)

Zarządzenie w sprawie powołania komisji w ramach otwartego konkursu ofert. (pdf)