Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje,  iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił Obszar C/Zadanie 1, gdzie osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka.

Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).

Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Jeśli dysponujecie Państwo zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – prosimy o dołączenie kopii tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, jako Realizator programu posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku (zgodnie z rozdziałem X ust. 2 programu).

Wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C/Zadanie 1) przyjmowane będą, co najmniej do 30 września 2019 r., z możliwością przywrócenia terminu.

Wniosek C1 – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zaświadczenie lekarskie – C1.