Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Informacja w sprawie legitymacji

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w § 3, § 6 i § 7 przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w § 3, § 6 i § 7 przedmiotowego rozporządzenia.

Każdy z dokumentów wymienionych w ww. rozporządzeniu, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.

Posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej stwierdzającą częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa  w § 3 ust. 1 pkt. 2) ppkt a) i b) oraz § 6 ust. 1 pkt.11.