Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

DODATEK WYCHOWAWCZY DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego przysługuje świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie.

Rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego przysługuje świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie.

  • Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
  • Dodatek wychowawczy przysługuje na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinnym dom dziecka lub dyrektora placówki.
  • Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16,  pokój 138, I piętro.
  • Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
  • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia 2016 r.).
  • Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
  • Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.