Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

OGŁOSZENIE

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia…

 

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Uwaga Wnioskodawcy!
W chwili obecnej nie będą realizowane formy wsparcia w Module I:
Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 (w szpitalu) parter pok.32, pok.33