Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1. Poddziałanie 9.1.1

 

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert 2023 .pdf