PROTOKÓŁ z dnia 03.08.2020 r. z postępowania konkursowego wyboru zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

PROTOKÓŁ z dnia 03.08.2020 r. z postępowania konkursowego (pdf)